Baltic3D | Baltijas 3d printēšanas tehnoloģiju centrs plastmasas produktu mazapjoma ražošanai
1033
post-template-default,single,single-post,postid-1033,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Baltijas 3d printēšanas tehnoloģiju centrs plastmasas produktu mazapjoma ražošanai

Uzņēmums Baltic3D.eu šobrīd īsteno projektu “Baltijas 3d printēšanas tehnoloģiju centrs plastmasas produktu mazapjoma ražošanai”. Projektam piešķirts līdzfinansējums no LIAA administrētās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” ietvaros. Jaunatklātajā ražotnē būs iespējams veikt augstas precizitātes funkcionālu prototipu izveidi, maza apjoma plastmasas gala produktu ražošanu, kā arī veidot specifiskus rīkus un formas plastmasas spiedliešanas iekārtām.

Projekta ietvaros tiks iegādātas 9 jaunas 3D printēšanas iekārtas, kas tiks izvietotas uzņēmuma jaunajās biroja telpās. Papildus ražošanas iekārtām, projekta ietvaros tiks uzstādītas arī jaudīgas 3D modelēšanas darbstacijas, kā arī krāsošanas, pulēšanas un silikona liešanas iekārtas.

Bez iekārtām, projekta ietvaros paredzētas arī 4 pētniecības aktivitātes jaunu virsmas pārklājumu, printēšanas materiālu un jaunu produktu izpētei.

Projekta kopējās izmaksas ir 482 010.00 EUR, no kuriem 173 523.60 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi un 19 280.40 ir valsts budžeta līdzekļi. Atlikušos 289 206.00 EUR uzņēmums sedz no bankas Citadele aizdevuma un uzņēmuma līdzekļiem.

Projekta līguma par īstenošanu numurs: NP-2015/22
Projekta numurs: NOFI/LV06/AK2/18

Projekta īstenošanas termiņš: 2016. gada 30. aprīlis

Vairāk informācijas var uzzināt rakstot uz info@baltic3d.eu.

 


 

Baltic 3D printing technology center for small-scale production of plastic products

The company Baltic3D.eu is currently implementing the project ‘’Baltic 3D printing technology center for small-scale production of plastic products’’. The project is co-financed by LIAA administered by the Norwegian Financial instrument program ‘’Green’ production innovation’’. The newly opened production facility will be possible to carry out high-fidelity functional prototypes establishment of small-scale plastic finished products, as well as to develop specific tools and forms of plastic molding machines.

During the project, 9 new 3D printing equipment will be purchased, which will be located in the company’s new office premises. In addition to the production facilities, powerful 3D modeling workstations will be implemented within the project, as well painting, polishing and silicone casting equipment.

Apart from the equipment, 4 research activities for new surface coatings, printing materials and new product researches are expected within the project.

The total costs of the project are 482 010.00 EUR, of which 173 523.60 EUR is the Norwegian Financial instrument funds and 19 280.40 from the state budget. The remaining 289 206.00 EUR the company covers from the Citadele Bank loan and the company’s funds.

Project Agreement for the implementation of number: NP-2015/22

Project Number: NOFI / LV06 / AK2 / 18

Project Implementation date: 2016 April 30

More information can be obtained by writing to info@baltic3d.eu

Norway+Grants+mazaks

liaa_logo_saurais ekonomikas-ministrija-262936-550693f84876b

 

 

 

21.07.2015

Baltic3D.eu valdes loceklis Jānis Jātnieks paraksta trīspusēju līgumu ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Baltijas 3d printēšanas tehnoloģiju centrs plastmasas produktu mazapjoma ražošanai” īstenošanu. Uzņēmuma valde tiekas, lai šīs nedēļas ietvaros tiksies, lai plānotu projekta īstenošanas gaitu un īstenošanai paredzēto finanšu līdzekļu sadali. Projektu paredzēts sākt īstenot nekavējoties.

Baltic3D.eu board member Janis Jatnieks signs a tripartite agreement with the Latvian Ministry of Economics and the Latvian Investment and Development Agency for the for the project ‘’Baltic3D printing technology center of plastic products of small-scale production’’ implementation. The board members will meet this week to plan the construction of the project and implementation of the financial allocation of funds. The implementation of the project is expected to begin immediately.

24.08.2015

Mēneša sākumā ir noslēdzies piedāvājumu saņemšanas termiņš Baltic3D.eu projekta ietvaros rīkotajam iepirkumam par “Plastmasas slāņveida ražošanas iekārtu iegāde Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atklātā konkursa “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros”. Notiek piedāvājuma izvērtēšana par pirmo 7 iekārtu iegādi. Sākas darbi pie projekta īstenošanas vietas iekārtošanas – Brīvības gatvē 224., 5. korpusā.

At the beginning of the month the end date for the receipt of the tenders has closed for the Baltic3D.eu project for the ‘’Plastic layered production equipment acquisition of the Latvian Investment and Development Agency of the public tender’’ the support for ‘’Green technology implementation within production’’. An evaluation for the first 7 equipment purchase is in progress. Work has started on the project site placement – Brivibas gatve 224, 5.

24.09.2015

Šajā mēnesī Baltic3D.eu komandai pievienojās pirmais jaunais darbinieks, kas strādās ar 3D printēšanas jeb slāņveida ražošanas iekārtām jaunajā 3D printēšanas tehnoloģiju centrā. 3D printēšanas inženieris Renārs darbu sāk ar tehnoloģiju izpēti un pirmajām apmācībām 3D printēšanā. Ir pabeigti remontdarbi jaunās ražotnes iekštelpās, līdz ar to var sākt darbu pie biroja iekštelpu iekārtošanas. Tiek projektēts mēbeļu pasūtījums un plānota iekārtu izvietošanas kārtība. IUB ir paziņots par iepirkuma procedūras pirmās kārtas uzvarētāju un par piegādātāju ir izvēlēts Vācijas uzņēmums Stratasys GmbH. Šonedēļ arī parakstīts pirkuma līgums un jaunās iekārtas varētu sagaidīt jau tuvāko divu nedēļu laikā.

This month the first new employee joined the Baltic3D.eu team, who will work with 3D printing or layered manufacturing facilities in the new 3D printing technology center. 3D printing engineer Renars starts work with technology research and his training in 3D printing. Refurbishment has been completed in the new, therefore interior fitting can begin. Furniture orders are being scheduled and the equipment location is being arranged. IUB has been announced as the winner for the first round of purchase procedures and the German company Stratasys GmbH has been selected as a supplier. A purchase agreement has been signed this week as well and the new equipment could be expected within the next two weeks.

23.10.2015

atvestas_iekartas

Mēneša sākumā tika piegādātas pirmās 3D printēšanas iekārtas. Tās tika uzstādītas bez problēmām un strādā kā paredzēts. Pabeigta arī darbinieku apmācība. Pirmie testa printējumi ir izdevušies tieši kā paredzēts. Šīs nedēļas laikā tika pabeigti arī pēdējie darbi iekārtojot speciāli veidoto iekārtām paredzēto telpu, kurā ir ievilkts jaudīgāks elektropieslēgums un ir veikti nepieciešamie darbi, lai nodrošinātu skaņas un gaisa plūsmas izolāciju no pārējā biroja, izbūvējot stikla sienu. Papildus tam ir nodrošināta iekārtām nepieciešamā gaisa cirkulācija un netālu nepieciešamās palīgtelpas. Šīs nedēļas beigās ir parakstīts arī aizdevuma līgums ar AS Citadele Banka, kas nodrošinās veiksmīgu projekta tālāko īstenošanu. Paldies, Citadele bankai!

At the start of the month, we received our first 3D printing equipment. They were installed without problems and are working as intended. The employee training has been finished as well. The first test prints have resulted as expected. During this week we also completed the final stages of fitting the interior, in which we implemented a more powerful electrical supply and we have made the necessary arrangements to ensure sound and air flow isolation from the rest of the office in a room surrounded by a glass wall. In addition, the equipment is provided with air circulation and the utility room is located right next to the room. At the end of this week a loan agreement has been signed with Citadele Bank, which will ensure the further success for the project. Many thanks to Citadele Bank!

24.11.2015

Sākam apkalpot pirmos klientus ar jau piegādātajām iekārtām. Iekārtu darbība ir nevainojama un pirmie piegādātie pasūtījumi ir pārsteiguši klientus ar augsto kvalitāti un ātro pasūtījuma izpildes laiku. Sākam izstrādāt izcenojuma politiku un veicam esošo un bijušo klientu aptaujas, lai novērtētu klientiem svarīgākos aspektus pakalpojuma sniegšanā. Mēneša beigās plānots izsludināt nākošo iepirkuma kārtu. Ceram līdz gada beigām noslēgt pirkuma līgumu par iekārtu piegādi. Turpinās darbs pie biroja labiekārtošanas un beidzot ir uzstādītas arī mēbeles no mūsu klienta un sadarbības partnera SIA Daiļrade Koks.

We have started to serve our first customers with our newly delivered equipment. The quality of the equipment has been flawless and the customers are surprised over the high quality and fast delivery time. We have started to develop a pricing policy and conduct of current and former customer surveys to assess customer key aspects of the service. At the end of the month we plan to announce the next round of procurement. We hope that by the end of the year we will have concluded a purchase agreement for additional equipment delivery. Work on the office planning continues and we have finally installed the furniture of our customer and partner Ltd. Handicraft Wood.

23.12.2015

615078_592573344112829_781442930_o

Mēneša sākumā Baltic3D.eu komanda viesojās Frankfurtē, Vācijā, kur notika pasaulē lielākā 3D printēšanas industrijas izstāde FormNEXT. Izstādes apmeklējums vēlreiz apliecināja, Baltic3D.eu projekta lietderību un aktualitāti. Pārliecinājāmies, ka ir izdarīta pareizā izvēle par konkrētu tehnoloģiju 3D printēšanas iekārtu iegādi.

Esam noslēguši nākamo kārtu mēneša sākumā izsludinātajam iepirkumam par īpaši augstas izšķirtspējas slāņveida ražošanas iekārtas iegādi. Par uzvarētāju kļuvis Vācijas uzņēmums 3DXS, ar kuru noslēgts arī pirkuma līgums. Ir noslēgusies arī tirgus izpēte un cenu aptauja par heptisko 3D modelēšanas ierīču iegādi un specializēto 3D modeļu apstrādes programmatūras iegādi.

Gatavojoties svētkiem, izpildām daudzus pasūtījumus svētku noskaņās – veidojam dāvanas un apsveikumus. Tomēr, neizpaliek arī nopietni pasūtījumi, kuros izgatavojam gan pirms ražošanas funkcionālus prototipus, gan gala produktus elektronikas nozarei.

 

Earlier this month Baltic3D.eu team visited Frankfurt, Germany, where was the world’s largest 3D printing industry exhibition FormNEXT. Visiting the exhibition confirmed Baltic3D.eu projects efficiency and topicality. We made sure that the right choice is made for a specific technology 3D printing equipment purchase.

We have entered into the next round at the beginning of the announced procurement of ultra-high-definition layered production equipment purchase. The winner became the German company 3DXS, with which we signed a purchase contract. We also completed the market research and price quotation for the haptic 3D modeling device acquisition and specialized 3D modeling softwares.

In preparation for the celebration, we fulfilled many orders in a festive mood – we made gifts and congratulation letters. However, various serious orders did not go a miss, in which we produced both functional prototypes as well as final products for electrical industries.

22.01.2016

Noslēdzies mēneša sākumā izsludinātais konkurss par pēdējās industriālās iekārtas iegādi. Par uzvarētāju par līguma slēgšanu izvēlēts mūsu pašu Latviešu uzņēmums SIA Mass Portal. Ir piegādāti arī datori 3D modelēšanas un failu apstrādes darba stacijām, līdz ar sākās darbinieku apmācība jauno programmatūras rīku un heptisko ierīču lietošanā. Aktīvi gatavojamies biroja atklāšanai Februāra sākumā. Plānots apjomīgs pasākums ar klientu, sadarbības partneru, atbalstītāju iesaisti.

We have concluded our contest that we started at the start of the month for the last industrial equipment purchase. The winner of the contest was chosen our local Latvian company SIA Mass Portal. Computers have been supplied as well stations for 3D modelling and file processing, thus starting the training of new employees with the new softwares and haptic devices. We are actively preparing for the opening of our office in February. We have planned a massive event with the engagement of our customers, partners and supporters.

23.02.2016.

Ar lieliem panākumiem, mēneša sākumā ir atklāts jaunā Baltic3D.eu ražotne. Pasākumā piedalījās pārsteidzoši daudz mēdiji, kas izraisīja plašu rezonansi nedēļās pēc atklāšanas, nodrošinot milzīgu klientu pieplūdumu. Šīs nedēļas ietvaros paredzēts arī informatīvais seminārs Ekonomikas Ministrijas pārstāvjiem iepazīstinot ar 3D printēšanas tehnoloģijām, kā arī stāstot par 3D printēšanas ekonomisko ietekmi nodrošinot maza apjoma un eksperimentālu ražošanu. Šomēnes Baltic3D.eu komandai pievienojās inženieris Pāvels, kurš turpmāk strādās ar industriālajām 3D printēšanas iekārtām un veiks klientu konsultācijas 3D tehnoloģiju izmantošanā.

With great success at the start of the month, Baltic3D.eu has revealed a new production plant. The event was attended by a surprising number of media, which caused great impact in the weeks after the discovery, providing a huge influx of customers. This week has an informative seminar planned for the representatives of the Ministry of Economy by bringing 3D printing technologies, as well as talking about 3D printing economical impact of providing small-scale and experimental production. Earlier this month, the team joined Baltic3D.eu engineer Pavel, who continues to work with industrial 3D printing machines and will advise customers of 3D technologies.

25.03.2016.

Jauniekārtotā ražotne turpina palielināt ražošanas apjomus katru nedēļu. Marts ir izvērsies par līdz šim veiksmīgāko mēnesi, turklāt pirmo reizi Martā strādāja visas 8 iegādātās iekārtas. Šajā mēnesī turpinām uzņemt jaunus ciemiņus. Mēneša beigās paredzēta dalība informatīvajā semināros Archi Tech Riga 2016. Stāstījām par 3D modelēšanas un 3D printēšanas principiem un kā novērst kļūdas pirms uzsākts pats printēšanas process.

The newly constructed plant continues to increase production volumes on a weekly basis. March has been so far the most successful month, and for the first time in March all 8 purchased equipments were working. This month we continue welcoming new visitors. At the end of the month we participated in the informative seminars Archi Tech Riga 2016, where we told about 3D modeling and 3D printing principles and how to fix errors before starting the printing process.

27.04.2016.


DSC_0144

Projektam tuvojoties beigām rūpējamies par visu darbu novešanu līdz galam. Parakstīti pētniecības un attīstības aktivitāšu PN akti, kā arī beidzot saņemts pēdējais un ilgi gaidītais industriālais printeris. Veicot izmaiņas projektā nepirkām vairs paredzēto lielformāta pulēšanas iekārtas, bet rokas instrumentus un par ietaupīto naudu iegādājāmies 9 mazos 3D printerīšus, kurus aktīvi izmantosim apjomīgajos prototipēšanas projektos. Mēneša sākumā mūs apciemoja Angantyr Einarsson, kas ir Norvēģijas Finanšu Instrumenta ilgtspējas un gudro inovāciju sektora vecākais ierēdnis. Tāpatās šonedēļ jauno ražotni apmeklēja arī Altum pārstāvji, kuriem bija iespēja iepazīties ar mūsu inovatīvākajiem produktiem.

As the project is coming to an end, we are making sure that all deadlines are met. We signed a research and development activity of the PN regulations, as well as finally received the last and long-awaited industrial printer. Whilst making changes in the project we did not buy anymore large-scale polishing equipment and hand tools. For the money saved we bought 9 small hobby class 3D printers which we will actively use for prototyping complex projects. Earlier this month, we visited Angantyr Einarsson, who is a senior official in the Norwegian Financial Instrument sustainability and smart innovation sector. Like this week, the new production plant was also attended by representatives of Altum who had the opportunity to get acquainted with our innovative products.

IMG-20160407-WA0002

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.